Màster Universitari

Comissariat d'Art Digital

El Màster Universitari en Comissariat d'Art Digital atén les necessitats de formació professional i acadèmica en el comissariat d'exposicions, teoria de l'art i del disseny, la crítica o la gestió cultural, amb la particularitat d'estar especialitzat en la creació i ús de les tecnologies digitals.

Màster en col·laboració amb el festival MMMAD.

©️ 'Arte social en los tiempos de las redes sociales', treball final de màster de Marco Tondello.

Presentació

⟶ La digitalització travessa tot quant ens envolta, i l'art és un bon lloc per a la seva experimentació i la reflexió entorn dels paradigmes que obre. La figura del comissari contribueix a ordenar i entendre les diverses transformacions que es donen en aquesta era digital.

⟶ L'activitat del comissari d'art digital inclou una sèrie de pràctiques culturals com l'organització d'activitats artístiques o divulgatives, la crítica especialitzada en art digital, l'elaboració de projectes de confluència de l'art i els mitjans digitals, el desenvolupament de presentacions multimèdia i formes d'exposició, i la recerca en tendències artístiques.

⟶ En finalitzar el màster podràs aplicar tots els coneixements adquirits comissariant un cicle d'art digital conjuntament amb les teves companyes d'edició i amb el suport de l'Estruch Fàbrica de Creació dels Arts en Viu.

©️ 'Arte social en los tiempos de las redes sociales', treball final de màster de Marco Tondello.

Descarrega tota la informació

Dades clau

Títulación
Màster Universitari en Comissariat d'Art Digital.Títol oficial (Universitat Ramon Llull).

Durada
1 any acadèmic.

Crèdits
60 ECTS.

Modalitat
Presencial. EATM Barcelona.

Idioma
Castellà.

Festival col·laborador
MMMAD.

Preu
6.500€. 15% descompte per a alumnxs i alumni ESDi.  Consulta el nostre programa de beques i ajudes.

Pròxima convocatòria
Gener 2023.

Horari
Dimarts, dimecres i dijous, de 18:00h a 21:00h.

Pràctiques
Pràctiques curriculars obligatòries (en el vessant profesionalizadora) i possibilitat de realitzar pràctiques extracurriculars en institucions, galeries i centres de producció artística relacionats amb l'art digital.

Comissariat d'un cicle d'art digital
Edició 19-20: Dissonants, cicle de performance i tecnologia en l'Estruch, Fàbrica de Creació dels Arts en Viu.

Pla
d'estudis

Estructura

El nombre de crèdits del Màster Universitari en Comissariat d'Art Digital és de 60 ECTS, a cursar en un any acadèmic. Es plantegen 46 ECTS obligatoris i 28 ECTS optatius, dels quals cal cursar 14 ECTS pertanyents al vessant triat: investigadora o profesionalizadora.

*El vessant investigador s'oferirà únicament en el cas que hi hagi un nombre suficient d'alumnes.

Matèries obligatòries

Matèria 1. Teories Crítiques i Estètica: Perspectiva Històrica.

Introducció a las Teories Culturals Contemporànies.
Crèdits: 3 ECTS.
Docents: Victoria Sacco i Clara Laguillo.

Cultura Digital i Transformacions Socials.
Crèdits: 4 ECTS.
Docents: Leo Martín i Clara Laguillo.

Visió i Anàlisis del Recorregut Històric del Media Art.
Crèdits: 4 ECTS.
Docent: Pau Alsina.

Teories Estètiques i Nous Mitjans.
Crèdits: 4 ECTS.
Docent: Alejandra López Gabrielidis.

Matèria 2. Pràctiques i Espais Culturals.

L'Exposició i els seus Formats Alternatius.
Crèdits: 3 ECTS.
Docents: Pau Waelder i Clara Laguillo.

Teoria i Pràctica del Comissariat.
Crèdits: 4 ECTS.
Docent: Bani Brusadin (coord.).

Materials i Tecnologia.
Crèdits: 3 ECTS.
Docent: Clara Laguillo (coord.).

Matèria 3. Contextos i Procediments.

Legislació i Gestió Pressupostària i Econòmica de Projectes.
Crèdits: 3 ECTS.
Docents: Montse Grau i Neus Molina.

Seminari sobre Conservació i Arxiu.
Crèdits: 3 ECTS.
Docents: Jorge Ribalta, Blanca Callén, equip arxiu CCCB, col·lecció i conservació MACBA.

Matèries optatives
(vessant profesionalitzador)

Matèria 5. Desenvolupament de Projectes de Comissariat.

Idea, Planificació i Desenvolupament de Projectes Culturals.
Crèdits: 3 ECTS.
Docent: Bani Brusadin.

Taller d'Escriptura Crítica: Anàlisi del Llenguatge de l'Art.
Crèdits: 3 ECTS.
Docent: Clara Laguillo.

Seminari sobre Pràctiques i Gestió de Comissariat.
Crèdits: 2 ECTS.
Docents: Oscar Abril i Enric Puig.

Matèria 6. Pràctiques en Institucions / Centres Culturals.

Crèdits: 5 ECTS.

Aquestes es realitzaran en institucions i/o centres culturals d'àmbit públic o privat, gestionat per un tutor del màster i un responsable de la institució. Les pràctiques són fruit dels acords de col·laboració d'ESDi amb institucions dels camps afins en l'àmbit públic i privat, tant nacionals com internacionals.

Matèries optatives
(vessant investigador)

Matèria 7. Metodologia del Treball Científic.

Fonaments del Mètode Científic i els seus Mètodes de Treball.
Crèdits: 4 ECTS.

Metodologies de l'Investigació Aplicades a les Ciències Sociales i Humanitats
Crèdits: 3 ECTS.

Investigacions Socioculturals de l'Art i Disseny en Nous Mitjans
Crèdits: 4 ECTS.

Matèria 8. Comunicació i Difusió de Treballs Científics

Metodologies de l'Escriptura Acadèmica i les seves Publicacions.
Crèdits: 3 ECTS.

Pràctiques

Alumnes d'edicions anteriores del màster han realitzat pràctiques en institucions com: Poblenou Urban District, MediaEstruch, Fotocolectania, RocíoSantaCruz, Arts Libris, Victor Lope Arte Contemporáneo, Dilalica, etHall o Be Another Lab.

Sortides
professionals

⟶ Comissariat d'exposicions
⟶ Organizació d'esdeveniments artístics
⟶ Investigació de teoria i pràctica artística
⟶ Crítica d'arte
⟶ Gestoria cultural
⟶ Concepció i execució de festivals

Dirigit a

Al tractar-se d'un títol oficial, els aspirants a cursar el Màster Universitari en Comissariat d'Art Digital hauran d'estar en possessió del títol de graduat o llicenciat universitari de les àrees d'història de l'art, belles arts o arts visuals, crítica de l'art, disseny, ciències de la comunicació, periodisme, gestió cultural o altres disciplines afins. Interessats a adquirir una sòlida formació en els camps de la recerca acadèmica i del comissariat (curaduria) d'exposicions, la teoria i la crítica de l'art, així com les pràctiques i activitats culturals relacionades amb el media art o art electrònic.

Per què estudiar aquest màster?

⟶ Aprendràs a crear un discurs crític, organitzant exposicions, des de la seva concepció teòrica fins a la seva realització en un espai.
⟶ Coneixeràs als experts del sector, crearàs una xarxa de contactes professional i tindràs accés a les institucions i centres que estan realitzant les més prestigioses aportacions en l'àmbit de la reflexió i pràctica artística.
⟶ Et mantindràs actualitzat/da pel que fa als recursos digitals i de suport per a la concepció d'exposicions.
⟶ Tindràs la possibilitat de conèixer i aprendre d'alguns dels grans comissaris que treballen en institucions i/o iniciatives culturals i artístiques de Catalunya.
⟶ Assistiràs a exposicions i festivals d'art digital o afins a la qüestió de la digitalització.
⟶ Combinaràs metodologies docents com les classes magistrals, les sessions de pensament col·lectiu, l'estudi de casos, les aportacions personals, la tutorització individual i col·lectiva, i una permanent revisió acte-crítica.

Comissariat d'un
cicle d'art digital

El Màster Universitari en Comissariat d'Art Digital finalitza amb la realització d'un projecte pràctic curatorial en forma de cicle d'art digital, comissariat pels/per les alumnes del màster i amb el suport de l'Estruch, Fàbrica de Creació de les Arts en Viu.

Els i les alumnes de l'edició 2019-2020 del màster van organitzar i dur a terme el cicle de performance i tecnologia "Dissonants" durant els mesos de febrer a juny del 2021.

Objectius

Objectius

⟶ Gestionar exposicions i esdeveniments culturals i transmetre'ls conceptualment i formalment al públic interessat.

⟶ Adquirir sensibilitat estètica per a plantejar i abordar les problemàtiques contemporànies i aquelles vinculades amb l'art digital.

⟶ Dominar històricament els principis, concepcions i argumentacions de les principals teories contemporànies sobre art digital.

⟶ Utilitzar els recursos teòrics, metodològics i epistemològics per a dur a terme una recerca i/o la formulació de pensament crític entorn de l'art digital.

⟶ Utilitzar correctament les eines lexicogràfiques i d'anàlisi crítica de projectes artístics actuals per a redactar els projectes expositius i de recerca.

⟶ Conèixer tècnica i conceptualment les obres d'art de suport cibernètic i en xarxes informàtiques i la seva projecció en el terreny de l'art.

⟶ Aplicar les tècniques necessàries per a la recollida d'informació de diferents fonts bibliogràfiques en l'àmbit de l'art.

⟶ Definir teòricament els problemes de recerca en art i humanitats, i determinar el tipus d'anàlisi que ha d'aplicar-se'ls i interpretar els resultats obtinguts.

⟶ Fer ús de les eines estadístiques, processament digital d'imatges i gestió de la informació en l'àmbit de l'art i/o disseny.

⟶ Aplicar els coneixements teòrics a la pràctica del desenvolupament de projectes de recerca del sector artístic.

⟶ Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, en contextos de recerca.

⟶ Saber comunicar conclusions i coneixements, i les raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats sense ambigüitats.

⟶ Adaptar-se al permanentment canviant context de producció internacional d'art digital.

⟶ Formular solucions creatives i innovadores als problemes plantejats en la pràctica curatorial de l'art digital, integrant a més aspectes pertinents a la responsabilitat social i ètica.

Treball Final de Màster

El Treball Final de Màster (TFM) constitueix l'últim registre pedagògic que permet avaluar els coneixements i competències adquirits per l'alumne/a al llarg del màster i ha de garantir que l'alumne/a ha adquirit:

a) el coneixement d'un camp d'estudi específic i de la metodologia associada a aquest.

b) la capacitat de realitzar anàlisis crítiques, avaluar i sintetitzar idees noves i complexes.

c) la capacitat de comunicar els resultats del seu treball científic, cultural o social a la comunitat acadèmica i professional.

La defensa del Treball Final de Màster és de caràcter públic (oberta a qualsevol persona interessada).

©️ 'Arte social en los tiempos de las redes sociales', treball final de màster de Marco Tondello.

Equip
docent

clara laguillo abbad, máster en comisariado de arte digital, curadoría de arte, arte contemporáneo

Dra. Clara Laguillo Abbad

Coordinadora del Màster en Comissariat d'Art Digital
oscar abril ascaso, l'estruch fàbrica d'arts en viu, comisariado de arte digital

Oscar Abril Ascaso

Activista cultural, especialista en art de performance i estudis de la performatividad
pau alsina, máster comisariado de arte digital, curadoría exposiciones, investigación artística

Dr. Pau Alsina

Investigador en art, pensament i tecnociències
bani brusadin, the influencers, cccb barcelona, comisariado de arte digital

Bani Brusadin

Investigador, comissari i fundador del festival 'The influencers'

Alejandra López Gabrielidis

Filòsofa especialitzada en art i tecnologies digitals
Leónidas Martín, estilismo y comunicación de moda

Leónidas Martín

Especialista en art, cultura i pensament contemporani
enric puig punyet, arts santa mònica, comisariado de arte digital, comissari barcelona

Enric Puig Punyet

Director del Centre d'Arts Santa Mònica
victoria sacco, artista, audiovisual, grado en diseño, grau en disseny, undergraduate degree in design

Victoria Sacco

Coordinadora del festival LOOP City Screen
pau waelder, comisariado de arte digital, investigador arte contemporáneo, crítico de arte

Dr. Pau Waelder

Comissari i investigador especialitzat en art contemporani i nous mitjans
neus molina, comisariado de arte digital, comissariat art digital, gestión cultural, gestió cultural

Neus Molina

Especialista en comunicació cultural i social

Testimonis

Beques i ajuts

⟶ Cap persona amb vocació i capacitat per al disseny ha de perdre l'oportunitat de formar-se per raons econòmiques. Per això, des d’ESDi busquem facilitar la inserció de futurs estudiants, promoure l'excel·lència acadèmica i potenciar les trajectòries acadèmiques i professionals dels estudiants a través del nostre programa de beques i ajuts.

⟶ Si vols més informació sobre les nostres beques i ajudes específiques per a Màsters i Postgraus, envian's un correu aadmissions@esdi.edu.es.

Més informació

Si estàs interessat a cursar el Màster en Comissariat d'Art Digital, pots contactar amb nosaltres a través de l'email atrias@esdi.edu.es o via WhatsApp (+34) 606 23 00 50. T'informarem sobre el procés d'admissió, les nostres beques i ajuts disponibles i resoldrem tots els dubtes que tinguis.

Sol·licita
informació

Consentiment*
Aquest camp només és per validació i no s'ha de modificar.
X