fbpx
 

Qualitat acadèmica

L’ESDi és un centre de formació en disseny que compta amb l’acreditació de qualitat atorgada per l’AQU i corresponent al programa d’avaluació institucional de centres adscrits (21 d’abril de 2016). Aquí pots consultar l’informe d’Acreditació favorable a la titulació de Grau Oficial Universitari en Disseny.

La CAE (Comissió Avaluadora Externa) va emetre així un informe molt positiu pel centre i subratlla elements com les seves infraestructures, la seva dotació humana (professorat i personal staff) i la qualitat del seu mètode docent. Destaca, entre d’altres, els següents punts forts:

null

La implicació dels responsables en el bon desenvolupament del pla formati del Grau.

null

La qualitat del professorat i les seves motivacions per a millorar en la seva promoció professional i implicació en la investigació.

null

L’excel·lent coordinació docent que dóna consistència a la formació.

null

La voluntat constant de millora.

null

La satisfacció dels estudiants amb el tracte i la formació rebuda, potenciada en part pel clima familiar i proper del centre.

null

L’alt grau d’adequació de les instal·lacions del Centre, així com la partida pressupostària dedicada al manteniment i la compra de material innovador.

La qualitat de la formació: objectiu fundacional

L’ESDi neix com a iniciativa de la FUNDIT, amb la finalitat d’equiparar el disseny com a disciplina universitària, igual que succeïa en altres països d’Europa i de la resta del món.

 

Per aquest motiu, la qualitat de la formació en disseny impartida a l’ESDi és un dels requisits establerts per la Fundació des de la seva creació, l’any 1989, i reafirmats l’any 1998 en tres eixos principals:

null

De desenvolupament del procés docent, amb periodicitat anual. La finalitat d’aquest eix és determinar la qualitat del desenvolupament del procés de transmissió de coneixement

null

D’adequació als avenços científics, tècnics i socials, amb periodicitat bianual. La finalitat d’aquest segon eix és aportar la informació suficient per a determinar si els estudis i les eines tecnològiques s’ajusten a les exigències de l’entorn socio-econòmic on els graduats han de oferir els serveix professionals.

null

D’adequació a la realitat socio-empresarial i a l’evolució de carreres professionals, amb periodicitat quinzenal. Aquest tercer eix que s’efectua cada 5 anys té per finalitat el seguiment de les carreres professionals dels graduats i la seva adequació a les exigències del teixit productiu.

La responsabilitat de garantir la qualitat dels estudis depèn de la direcció i dels òrgans de gestió i direcció acadèmica.

Sistema de Garantia Interna de la Qualitat

El Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ) és una compilació ordenada de totes les actuacions que es realitzen pel seguiment, millora i actualització dels estudis des del propi centre i de forma concertada amb la Universitat Ramon Llull.

El SGIQ de l’ESDi, d’acord amb el compromís de transparència que s’exigeix a les institucions universitàries en el marc de l’Espai Europeo d’Educació Superior (EEES), es va presentar a l’Agencia per la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU), dins del programa AUDIT-convocatòria 2010, per la seva avaluació i posterior certificació.

 

Es va iniciar un període, una fase de modificacions, amb la intenció d’incorporar tots els requeriments que s’estableixen des de les agencies públiques de seguiment de la qualitat universitària a nivell europeu.

 

Ara aquest període ja s’ha acabat i l’AQU, Agència per la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, ha aprovat el SGIC, el Sistema de Garantia Interna de la Qualitat de l’ESDi. S’ha rebut el certificat de valoració positiva amb data del 15 de desembre del 2011.

X
X