Qualitat acadèmica

ESDi neix com a iniciativa de la FUNDIT, amb la finalitat d'equiparar el disseny com a disciplina universitària, igual que succeïa en altres països d'Europa i de la resta del món. Per aquest motiu, la qualitat de la formació en disseny impartida a ESDi és un dels requisits establerts per la Fundació des de la seva creació, l'any 1989, i reafirmats l'any 1998.

Eixos
principals

⟶ De desenvolupament del procés docent, amb periodicitat anual. La finalitat d'aquest eix és determinar la qualitat del desenvolupament del procés de transmissió de coneixement.

⟶ D'adequació als avanços científics, tècnics i socials, amb periodicitat bianual. La finalitat d'aquest segon eix és aportar la informació suficient per a determinar si els estudis i les eines tecnològiques s'ajusten a les exigències de l'entorn socioeconòmic, on els graduats han de prestar els serveis professionals.

⟶ D'adequació a la realitat socioempresarial i a l'evolució de carreres professionals, amb periodicitat quinquennal. Aquest tercer eix que s'efectua cada 5 anys té per finalitat el seguiment de les carreres professionals dels graduats i la seva adequació a les exigències del teixit productiu.

Sistema de Garantia Interna de la Qualitat

ESDi disposa d'un sistema de garantia interna de la qualitat (SGIQ-ESDi), formalment establert i implementat des del 2010, que assegura la qualitat i la millora contínua de les nostres titulacions, des del propi centre i de manera concertada amb la Universitat Ramon Llull.

En el curs 2010-2011 s'incorpora al programa AUDIT de l'Agència de Qualitat Universitària, que afavoreix i promou el desenvolupament i implantació de sistemes de garantia interns de la qualitat en els centres universitaris i certifica aquests sistemes de qualitat, implantant el SGIQ-ESDi i verificant la primera versió del Manual de Qualitat del SGIQ. Aquest manual és verificat també per l'AQU el 23 de novembre del 2011. La versió 2.1 del manual de qualitat és verificada per la UQIAD de la URL el 26 d'agost del 2015.

El procés D0SEG (Seguimento dels processos de qualitat) del Manual de Qualitat estableix que la revisió global del SGIQ de l'ESDi s'efectua amb una freqüència biennal, d'acord amb el calendari que segueix el Procés de contribució al seguiment, revisió i millora del SGIQ del centre, definit amb caràcter transversal per al conjunt dels centres de la Universitat Ramon Llull.

En l'informe biennal 2017-2019, ESDi es va plantejar la necessitat d'actualitzar el Manual de Qualitat versió 3.0, que va ser aprovat per la Unitat de Qualitat i Innovació Acadèmica i Docent de la Universitat Ramon Llull el 25/11/2020.

Enquestes de satisfacció

Normatives