Màsters
Màster en Disseny d’Interfícies i d’Experiència d’Usuari (UI/UX Design)

Objectius

Els principals objectius del Màster en UI/UX són:

-    Formar dissenyadors capaços d'entendre, d'una banda, els objectius de l'empresa que ofereix serveis d'informació per a dispositius interactius i, de l'altra, les característiques i necessitats dels usuaris d'aquests serveis. D'aquesta manera, el dissenyador pot proposar una interacció fluïda entre la persona i el sistema d'informació, generant gràcies a això experiències positives en la gent.

-    Formar professionals especialitzats des d'una perspectiva àmplia de competències transversals en disseny i desenvolupament digital per a diversos suports i dispositius, eines, aplicacions, creació d'interfícies, organització i gestió de continguts multimèdia, així com el coneixement de conceptes com e-services, metodologies àgils, usabilitat, investigació en human-computer interaction i interactivitat.

-    Instruir en les tècniques i metodologies per a l'elaboració de projectes complexos amb solucions professionals, potenciant les relacions inter-humanes i el treball en equip.

S'espera que, al final del màster, l'alumne:

- Comprengui la naturalesa dels sistemes interactius en l'àmbit del disseny.
- Conegui diferents metodologies de treball en equip.
- Sàpiga dissenyar l'estructura d'informació i de navegació a través del sistema d'interactiu.
- Entengui les diverses necessitats depenent del tipus d'usuari amb el que s'estigui treballant.
- Dissenyi interfícies gràfiques d'usuari independentment del format del dispositiu i de la tipologia d'usuari que el projecte demani.
- Sigui capaç de desenvolupar tècnicament el treball de Front-End.
- Conegui i apliqui tècniques d'avaluació de la usabilitat i sàpiga com millorar l'experiència de l'usuari basant-se en el mesurament de les dades obtingudes.
- Sàpiga realitzar test amb usuaris.
- Adquireixi coneixements en els camps relatius a la innovació, el disseny, els sistemes interactius i la informàtica, pertinents tots al desenvolupament de serveis digitals.
- Desenvolupi la capacitat analítica i creativa per proposar mecanismes d'innovació en el mercat dels serveis digitals.
- Entengui la correlació entre aspectes culturals i socials amb altres lligats al món dels negocis i la innovació en el context de la gestió de sistemes interactius.